Tam, gdzie jest za wysoko.

prace na wyso­ko­ściach z dostę­pem lino­wym

Tam, gdzie jest za wysoko.

prace na wyso­ko­ściach
z dostę­pem lino­wym

Firma do zadań trudnych.

Specja­li­zu­jemy się w pra­cach napraw­czych, rekon­struk­cyj­nych, zabez­pie­cze­nio­wych i innych nie­zbęd­nych zada­niach. Naj­chęt­niej takich, które wyma­gają spe­cjal­nego podej­ścia. Od góry.

Specja­li­zu­jemy się w pra­cach napraw­czych, rekon­struk­cyj­nych, zabez­pie­cze­nio­wych i innych, ale takich, które wyma­gają spe­cjal­nego podej­ścia. Od góry.

Tam, gdzie ogra­ni­czona prze­strzeń lub uliczny ruch nie pozwala usta­wić rusz­to­wań, tam, gdzie nie się­gnie dra­bina, roz­wią­za­niem jest tech­nika wspi­nacz­kowa. Nie są prze­szkodą duże wyso­ko­ści, ani zawiłe kon­struk­cje dachów bez moż­li­wo­ści sto­so­wa­nia sta­bil­nych pode­stów. Brak rusz­to­wań, to także niż­sze koszty.

Reali­zu­jemy sze­roki zakres prac, zależ­nie od kło­potu, z jakim musi zmie­rzyć się klient. Każde zada­nie jest inne, każde to osobna ope­ra­cja – prze­my­ślana i spraw­nie prze­pro­wa­dzona.

Cenimy sobie kon­takt z klien­tem i chęt­nie, opie­ra­jąc się na zdo­by­tym doświad­cze­niu, dora­dzimy przy wybo­rze mate­ria­łów, czy moż­li­wych do zasto­so­wa­nia tech­no­lo­gii. Satys­fak­cję spra­wia nam trwa­łość efek­tów naszej pracy. To dzięki sta­ran­no­ści i zaan­ga­żo­wa­niu – im solid­niej wyko­namy pracę, tym póź­niej wró­cimy na ten sam dach.

naprawy rekonstrukcje

Naprawy dekar­skie
Naprawy tyn­kar­skie
Rekon­struk­cja detali
Oświe­tle­nie

konserwacja elewacji

Mycie ciśnie­niowe
Powłoki anty­glo­nowe
Malo­wa­nie
Docie­pla­nie

zabezpieczenia zapory

Siatki zabez­pie­cza­jące
Kolce prze­ciw pta­kom
Otwory wen­ty­la­cyjne
Daszki i okapy

likwidacja zagrożeń

Oblu­zo­wane tynki
Nawisy śnieżne
Ele­menty obró­bek
Sople lodu

Lubimy chodzić po dachach, ale niekoniecznie wciąż po tych samych. Dlatego po naprawie wracamy tylko na przegląd i konserwację.

Lubimy chodzić po dachach, ale niekoniecznie wciąż po tych samych. Dlatego po naprawie wracamy tylko na przegląd i konserwację.

PREZES GABRIEL

DOM

Sprawdź słabe punkty zanim powstaną szkody!

tutaj zawsze jest coś do zrobienia

piorunochrony

naprawy pokrycia malowanie dachu

Otwory wentylacyjne

Zabudowy tarasów i balkonów

rynny i rury spustowe

Włazy dachowe świetliki

Elewacje

Okapy i daszki

Malowanie ogrodzeń

Mycie ciśnieniowe podjazdów

Zajmiemy się tym. Na wykonane prace dajemy gwarancję.

DOM

Sprawdź słabe punkty zanim powstaną szkody!

tutaj zawsze jest coś
do zro­bie­nia


piorunochrony

naprawy pokrycia malowanie dachu

rynny i rury spustowe

otwory wentylacyjne

zabezpieczenia przeciw ptakom

włazy dachowe świetliki

elewacje

daszki i okapy

malowanie ogrodzeń

mycie ciśnieniowe podjazdów

Zajmiemy się tym, a na wykonane prace dajemy gwarancję.

miło popatrzeć

miło popatrzeć

profilaktyka

Bądź mądry także przed szkodą.

oszczędności, na które cię stać

dachy i blachy

Bardzo ważne jest także okre­sowe spraw­dza­nie stanu tech­nicz­nego dachu. Nie wszystko widać z ziemi i nie każda usterka natych­miast alar­muje dra­ma­tycz­nymi skut­kami. Wystar­czy popa­trzeć jakie szkody powo­dują choćby… nie­drożne rynny.

impregnacje

Przed znisz­cze­niami chro­nimy mury sto­su­jąc bez­barwne impre­gnaty sili­ko­nowe – trwałe i nie­ak­tywne che­micz­nie. Docie­ramy do każ­dego frag­mentu ściany, a bar­dzo dobra pene­tra­cja pod­łoża zapew­nia dłu­go­trwałą sku­tecz­ność

termomodernizacje

Osła­nia­jąc ele­wa­cję dodat­kową, lekką szklano-alu­mi­niową kon­struk­cją o wie­lo­ko­mo­ro­wych prze­szkle­niach możemy nie­wiel­kim sto­sunkowo ­kosz­tem zapew­nić zarówno ­kom­fort, jak i wymierne ­oszczęd­ności.

podnoszenie ciężarów

Transport pionowy

Wyciąg budowlany zamiast schodów czy bloczków.

Na VI pię­tro
2 minuty.

podnoszenie ciężarów

Transport pionowy

Wyciąg budowlany zamiast schodów czy bloczków.

Na VI pię­tro
2 minuty.

Kontakt

Pozo­staje nam spo­tkać się, żeby poznać szcze­góły przed­się­wzię­cia.
Najszyb­szy kon­takt
pocztą e-mail
lub tele­fo­nicz­nie:

500 404 106

adres biura

01 – 779 WARSZAWA
ul Z. Kra­siń­skiego 38b
NIP: 5252635574

adres biura

01 – 779 WARSZAWA
ul Z. Kra­siń­skiego 38b
NIP: 5252635574