PRZEGLĄD TECHNICZNY

DOCIEPLENIA

osła­nia­jąc ścianę lekką szklano-alu­mi­niową
kon­struk­cją, nie­wiel­kim ­kosz­tem zapew­niamy kom­fort i wymierne ­oszczęd­ności.

docie­ple­nie
prze­szkleń
to inwe­sty­cja
w oszczęd­ność.

Termo­mo­der­ni­za­cja to dobrze prze­my­ślana stra­te­gia. Za najwięk­sze straty cie­pła odpo­wia­dają duże prze­szklone powierzch­nie – świe­tliki, ażu­rowe ściany pełne szyb, czy widne pod­da­sza. Bez ocie­ple­nia tych ele­men­tów ogrze­wa­nie wnę­trza sta­no­wić będzie nie­ma­le­jący koszt i fak­tyczne mar­no­traw­stwo.
Prze­my­ślany pro­jekt i sta­ranne wyko­na­nie spra­wiają, że inwes­ty­cja daje wymierne oszczęd­ności, ale nie naru­sza w zna­czą­cym stop­niu zamy­słu archi­tek­to­nicz­nego, ani nie burzy este­tyki budynku czy wnę­trza.

Termo­mo­der­ni­za­cja to spraw­dzona stra­te­gia. Za najwięk­sze straty cie­pła odpo­wia­dają duże prze­szklone powierzch­nie – świe­tliki, ażu­rowe ściany, czy widne pod­da­sza. Bez ocie­ple­nia tych ele­men­tów ogrze­wa­nie wnę­trza sta­no­wić będzie nie­ma­le­jący koszt i fak­tyczne mar­no­traw­stwo. Prze­my­ślany pro­jekt i sta­ranne wyko­na­nie spra­wiają, że inwes­ty­cja daje wymierne oszczęd­ności.

Na zdję­ciu obok praca przy ocie­ple­niu dużego świe­tlika. Wymie­ni­li­śmy stare okna na dwu­ko­mo­rowe prze­szkle­nie z zasto­so­wa­niem alu­mi­nio­wych kon­struk­cji. Tym samym popra­wi­li­śmy współ­czyn­nik prze­ni­kal­no­ści ciepl­nej z ok. 2,6 do 1 W/m2K, a więc o 1,6. Policzmy oszczęd­no­ści. Przyj­mijmy, że sezon grzew­czy trwa 200 dni (4800 godz.), a tem­pe­ra­tura, jaką chcemy utrzy­mać we wnę­trzu ma być wyż­sza o 20oC od tej na zewnątrz. Poprawa współ­czyn­nika powo­duje zmniej­sze­nie strat cie­pła w całym sezo­nie grzew­czym o 153,6 kW na jed­nym metrze kwa­dra­to­wym. Przy cenie 1 kWh – 0,45 zł. otrzy­mu­jemy 69,13 zł. oszczęd­no­ści. Przed­sta­wiony świe­tlik ma ok. 120 m2 powierzchni. Razem… 8294,4 zł rocz­nych oszczęd­no­ści.
Na zdję­ciu poni­żej praca przy ocie­ple­niu dużego świe­tlika. Wymie­ni­li­śmy stare okna na dwu­ko­mo­rowe prze­szkle­nie z zasto­so­wa­niem alu­mi­nio­wych kon­struk­cji. Tym samym popra­wi­li­śmy współ­czyn­nik prze­ni­kal­no­ści ciepl­nej z ok. 2,6 do 1 W/m2K, a więc o 1,6.
Policzmy oszczęd­no­ści. Przyj­mijmy, że sezon grzew­czy trwa 200 dni (4800 godz.), a tem­pe­ra­tura, jaką chcemy utrzy­mać we wnę­trzu ma być wyż­sza o 20oC od tej na zewnątrz. Poprawa współ­czyn­nika powo­duje zmniej­sze­nie strat cie­pła w całym sezo­nie grzew­czym o 153,6 kW na jed­nym metrze kwa­dra­to­wym. Przy cenie 1 kWh – 0,45 zł. otrzy­mu­jemy 69,13 zł. oszczęd­no­ści. Przed­sta­wiony świe­tlik ma ok. 120 m2 powierzchni. Razem… 8294,4 zł rocz­nych oszczęd­no­ści.