prze­gląd tech­niczny

dachy

prze­gląd tech­niczny

dachy

dach to pod­stawa! jest stale wysta­wiony
na dzia­ła­nie warun­ków atmos­fe­rycz­nych
i pierw­szy chroni całą budowlę.

dach
to pod­stawa!
pierw­szy chroni
całą budowlę.

Niesz­czelne pokry­cie powo­duje z cza­sem nie tylko prze­cieki widoczne na wewnętrz­nych ścia­nach budowli, ale spro­wa­dza też nie­bez­pie­czeń­stwo osła­bie­nia samej kon­struk­cji dachu, co w skraj­nych przy­pad­kach może pro­wa­dzić nawet do kata­strofy budow­la­nej. Dachy, zwłasz­cza te wyso­kie i spa­dzi­ste, są z racji utrud­nio­nego dostępu rzadko odwie­dzane przez kon­ser­wa­to­rów. Tutaj otwiera się pole dla zasto­so­wa­nia tech­niki wspi­nacz­ko­wej. Dzięki linom potra­fimy dotrzeć do miejsc nie­osią­gal­nych z rusz­to­wań czy nawet, bar­dzo dro­gich w eks­plo­ata­cji, wysię­gni­ków.
Dachy, zwłasz­cza te wyso­kie i spa­dzi­ste, są z racji utrud­nio­nego dostępu rzadko odwie­dzane przez kon­ser­wa­to­rów. Tutaj otwiera się pole dla zasto­so­wa­nia tech­niki lino­wej. Dzięki linom potra­fimy dotrzeć do miejsc nie­osią­gal­nych z rusz­to­wań czy nawet, bar­dzo dro­gich w eks­plo­ata­cji, wysię­gni­ków.

Rozpo­czy­namy od prze­glądu dachu aby stwier­dzić, czy rze­czy­wi­ście potrze­buje on remontu. Czę­sto dobrze wyglą­da­jący dach dopiero przy bez­po­śred­niej kon­troli poka­zuje, że nie ma czasu do stra­ce­nia. Nie­jed­no­krot­nie też odkryć możemy wtedy braki lub błędy popeł­nione przy wcze­śniej­szych pra­cach. Zazwy­czaj doty­czy to nie­szczel­no­ści obró­bek bla­char­skich, obra­mo­wań licz­nych okien i wła­zów.

Bardzo ważne jest także okre­sowe spraw­dza­nie stanu tech­nicz­nego dachu. Nie wszystko widać z ziemi i nie każda usterka natych­miast alar­muje dra­ma­tycz­nymi skut­kami. Wystar­czy popa­trzeć jakie szkody powo­dują choćby… nie­drożne rynny.

Często dobrze wyglą­da­jący dach dopiero przy bez­po­śred­niej kon­troli poka­zuje, że nie ma czasu do stra­ce­nia. Nie­jed­no­krot­nie odkry­wamy wtedy braki we wcze­śniej­szych pra­cach. Zazwy­czaj doty­czy to nie­szczel­no­ści obró­bek bla­char­skich, obra­mo­wań okien i wła­zów.

Bardzo ważne jest okre­sowe spraw­dza­nie stanu tech­nicz­nego dachu. Nie wszystko widać z ziemi – wystar­czy pamię­tać jakie szkody powo­dują choćby… nie­drożne rynny

O dachy dbamy wyko­nu­jąc wszyst­kie nie­zbędne czyn­no­ści.
• inspek­cja dachów wraz z doku­men­ta­cją foto­gra­ficzną
• usu­wa­nie uste­rek dekar­skich i naprawa źle wyko­na­nych pokryć 
• mon­taż, zabez­pie­cze­nie, uszczel­nie­nie i ocie­ple­nie okien dacho­wych i wła­zów
 
• mon­taż komi­nów wen­ty­la­cyj­nych

• mon­taż komu­ni­ka­cji dacho­wej – stopni komi­niar­skich, ław komi­niar­skich i innej „infra­struk­tury” dachu
• wzmoc­nie­nie więźby dacho­wej
• mycie połaci dacho­wych pod ciśnie­niem (KARCHER) z kon­ser­wa­cją prze­ciw­po­ro­stową
• udraż­nia­nie, czysz­cze­nie rynien i rur spu­sto­wych
• okre­sowe prze­glądy dachu i ocena stanu tech­nicz­nego

W okre­sie zimo­wym podej­miemy się odśnie­że­nia dachu i, co może oka­zać się bar­dzo ważne, usu­nię­cia nawi­sów i nie­bez­piecz­nych sopli.

O dachy dbamy wyko­nu­jąc wszyst­kie nie­zbędne prace.

  • inspek­cja dachów wraz z doku­men­ta­cją foto­gra­ficzną
  • usu­wa­nie uste­rek dekar­skich i naprawa źle wyko­na­nych pokryć
  • mon­taż, zabez­pie­cze­nie, uszczel­nie­nie i ocie­ple­nie okien dacho­wych i wła­zów
  • mon­taż komi­nów wen­ty­la­cyj­nych
  • mon­taż komu­ni­ka­cji dacho­wej – stopni komi­niar­skich, ław komi­niar­skich i innej „infra­struk­tury” dachu
  • wzmoc­nie­nie więźby dacho­wej
  • mycie połaci dacho­wych pod ciśnie­niem (KARCHER) z kon­ser­wa­cją prze­ciw­po­ro­stową
  • udraż­nia­nie, czysz­cze­nie rynien i rur spu­sto­wych
  • okre­sowe prze­glądy dachu i ocena stanu tech­nicz­nego

W okre­sie zimo­wym podej­miemy się odśnie­że­nia dachu i, bar­dzo ważne, usu­nię­cia nawi­sów i nie­bez­piecz­nych sopli.