prze­gląd tech­niczny

mycie ele­wa­cji

prze­gląd tech­niczny

mycie ele­wa­cji

Mycie i ochrona ele­wa­cji
to nie tylko
kwe­stia este­tyki.

mycie ele­wa­cji
to nie tylko
este­tyka.

Czysta fasada budynku to nie tylko walor este­tyczny, choć ten daje naj­sil­niej­szy efekt. Czy­sta ele­wa­cja to także spo­sób na jej trwa­łość i czę­sto omi­nię­cie póź­niej­szych kosz­tow­nych napraw. Na budyn­kach spo­ty­kamy bar­dzo różne mate­riały wyko­rzy­stane do wykoń­cze­nia – od zwy­kłych tyn­ków i powłok malar­skich po ele­wa­cje kamienne. Każdy rodzaj pod­łoża i każdy typ zbru­dzeń wymaga innych środ­ków i czę­sto narzę­dzi. Znamy się na tym. Dostępna obec­nie sze­roka gama środ­ków czysz­czą­cych i pro­fe­sjo­nalne narzę­dzi pozwa­lają nam podo­łać każ­demu wyzwa­niu.  Po umy­ciu zawsze pro­po­nu­jemy zabez­pie­cze­nie ściany pre­pa­ra­tami anty­glo­no­wymi, bio­bój­czymi, a także pozwa­la­ją­cymi na łatwe zmy­wa­nie uciąż­li­wych graf­fiti.

Czysta fasada budynku to nie tylko walor este­tyczny, choć ten daje naj­sil­niej­szy efekt. Czy­sta ele­wa­cja to także spo­sób na jej trwa­łość i czę­sto omi­nię­cie póź­niej­szych kosz­tow­nych napraw.
Na budyn­kach spo­ty­kamy bar­dzo różne mate­riały wyko­rzy­stane do wykoń­cze­nia – od zwy­kłych tyn­ków i powłok malar­skich po ele­wa­cje kamienne. Każdy rodzaj pod­łoża i każdy typ zbru­dzeń wymaga innych środ­ków i czę­sto narzę­dzi. Znamy się na tym. Dostępna obec­nie sze­roka gama środ­ków czysz­czą­cych i pro­fe­sjo­nalne narzę­dzi pozwa­lają nam podo­łać każ­demu wyzwa­niu.
Po umy­ciu zawsze pro­po­nu­jemy zabez­pie­cze­nie ściany pre­pa­ra­tami anty­glo­no­wymi, bio­bój­czymi, a także pozwa­la­ją­cymi na łatwe zmy­wa­nie uciąż­li­wych graf­fiti.

Myjemy ele­wa­cje od dachu po pod­mu­rówkę. Dzięki tech­nice lino­wej każda część muru jest dla nas dostępna, więc może być dokład­nie oczysz­czona i zabez­pie­czona. Brak rusz­to­wań to duża ela­stycz­ność w pracy, mało kon­flik­towe oto­cze­nie prac i zde­cy­do­wa­nie niż­sze koszty niż w przy­padku rusz­to­wań.

Na zdję­ciu obok praca przy myciu dużego wie­żowca.
Zmy­li­śmy stare powłoki brudu pocho­dzą­cego z miej­skiej emi­sji zanie­czysz­czeń i zara­sta­jącą glo­nami szcze­gól­nie nara­żoną ścianę pół­nocną.

Na zdję­ciu poni­żej praca przy myciu dużego wie­żowca. Zmy­li­śmy stare powłoki brudu pocho­dzą­cego z miej­skiej emi­sji zanie­czysz­czeń i zara­sta­jącą glo­nami szcze­gól­nie nara­żoną ścianę pół­nocną.

Myjemy ele­wa­cje od dachu po pod­mu­rówkę. Dzięki tech­nice lino­wej każda część muru jest dla nas dostępna, więc może być dokład­nie oczysz­czona i zabez­pie­czona. Brak rusz­to­wań to duża ela­stycz­ność w pracy, mało kon­flik­towe oto­cze­nie prac i zde­cy­do­wa­nie niż­sze koszty niż w przy­padku rusz­to­wań.